ساختمانی است شامل محیطی پویا و مقرون به صرفه ، بوسیله یکپارچه کردن چهار عنصر اصلی
یعنی سیستم ها ، ساختار ، سرویس ها و مدیریت و رابطه میان آنها که می تواند به صورت
مستمر نسبت به وضعیتهای متغیر محیط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و
همچنین به ساکنین ساختمان این اجازه را می دهد که از منابع موجود به صورت موثرتری
استفاده نموده و امنیت و آرامش آنها را افزایش دهد