شما در يك شهر ديگر و در هنگام مسافرت وبه جهت آنكه خيالتان از بابت امنيت منزل راحت باشد دوست داريد به نوعي حضور خود در خانه را شبيه سازي نماييد تا در صورتي كه كسي خانه را زير نظر داشته باشد متوجه غيبت شما نشود . كافي است شماره تلفن خانه را با موبايل ويا تلفن معمولي بگيريد وپس از ورود رمز عبور ، قادر خواهيد بود تمام سيستم هاي خانه را تحت كنترل ونظارت قرار دهيد . به عنوان مثال : مي توانيد پرده ها را باز وبست كنيد ، چراغ ها را روشن و خاموش كنيد ، چك كنيد كه آيا چراغي روشن يا خاموش است ، وسيله برقي در حال كار است و مهم تر از آن بتوانيد فضاي سبز خود را آبياري نماييد ! يابا ارسال يكSMSسناریواز پيش تعريف شده عدم حضور در خانه را اجرا و يا عدم اجراي آن را صادرنمایید.