گام اول : مستند سازی سناریوهای مورد نیاز کارفرما
گام دوم : طراحی اولیه سیستم و برآورد اقتصادی
گام سوم : نهایی سازی طراحی اولیه بر اساس خواسته کارفرما
 گام چهارم : تهیه لیست تجهیزات
گام پنجم : تهیه نقشه اجرایی
گام ششم : لوله گذاری و تعبیه زیرساخت ها
گام هفتم : کابل کشی
گام هشتم : نصب تجهیزات
گام نهم : راه اندازی و برنامه نویسی تجهیزات نصب شده
گام دهم : تست سیستم بصورت جداگانه
گام یازدهم : تست سسیستم بصورت یکپارچه
گام دوازده : تست سناریوها
گام سیزدهم : ارائه نقشه های اجرایی به کارفرما به همراه آموزش

گام چهاردهم : ارائه برنامه ها به همراه آموزش 
گام پانزدهم : ارائه آموزش و راهنمای فارسی بهره برداری سیستم
گام شانزدهم : ارائه آموزش نگهداری سیستم
گام هفدهم : ارائه آموزش توسعه سیستم
گام هجدهم : بازدید های دوره ای
گام نهايي : خدمات پشتيباني