آموزش استفاده از دورسنج ، تاکومتر مارمونیکس

http://hw14.asset.aparat.com/aparat-video/dee42e73b5fc79d9b4dbe81aad3df67c2475096-360p__26583.mp4

 

تست دور موتور درجا توسط تاکومتر

http://hw1.asset.aparat.com/aparat-video/410536301e29602ca906880804371223936523__82720.mp4


سنکرون کردن ژنراتور با شبکه توسط سنکروسکوپ Enerdis

http://hw13.asset.aparat.com/aparat-video/f459f1c1d27799ff5b3f2a9bed261cf62780725-320p__41470.mp4

آموزش تست عایقی موتور سه فاز توسط میگر
http://hw13.asset.aparat.com/aparat-video/15e802aaf53ff7855a2624ac45b9e9e92756004-360p__64632.mp4

تجهیزات ابزار دقیق
http://hw4.asset.aparat.com/aparat-video/55e5f06665c0fb2160cb41e376fea1b22462298-360p__86644.mp4

نحوه عملکرد رله حالت جامد یا SSR

http://hw2.asset.aparat.com/aparat-video/bf2f03040d9cfafd3b2a1f8917fd9d312377422-360p__53120.mp4

ساختار رله بیمتال-ocerload relay

http://hn12.asset.aparat.com/aparat-video/8ef81bddacc6666582574be8c9b756593143197-360p__37122.mp4

کارکرد کنترل فاز
http://hw16.asset.aparat.com/aparat-video/9d1feaa6a6ec79581fa40aa5334eb3163161119-360p__92035.mp4

سیم کشی کنترل فاز

http://hn2.asset.aparat.com/aparat-video/42aceab5530b727e39d0d5065d6f14273161406-240p__73244.mp4

روش های جدید مونتاژ تابلو برق

http://hn7.asset.aparat.com/aparat-video/31c7ce3557e586c6b3139a50e4eaaa823161600-360p__88401.mp4

آموزش تابلو برق (باسبارسیستم)

http://hw16.asset.aparat.com/aparat-video/17437ab50462d2f820c250ba38ac54353161573-360p__89429.mp4

روش مفصل زنی کابل فشار قوی سه رشته
http://hn14.asset.aparat.com/aparat-video/e43e5dfb91c2905e7e78ddf0ec1ac0893103774-320p__24378.mp4

برق گرفتگی بد

http://hn7.asset.aparat.com/aparat-video/5542634c412737f61b0f83dcb0fd813f3150971-360p__86582.mp4

روش مفصل زنی کابل فشار قوی سه رشته

http://hn14.asset.aparat.com/aparat-video/39298cf58340af81ce12912c5b27225e3103872-320p__35270.mp4

نحوه عملکرد یک کمپرسور

 

http://hn13.asset.aparat.com/aparat-video/6a1296755a8818f2bb60d2c936773fd12372581-360p__73655.mp4