در این مقاله فواید هوشمند سازی ساختمان آورده شده است.