ارزش کنترل روشنايي در ساختمان هاي بلند مرتبه

مصرف روشنايي در ساختمانهاي امروزي بطور تقريبي 38 درصد کل مصرف انرژي را شامل مي شود. در سال 1999 تعداد730000 ساختمان اداري در ايالات متحده بطور تقريبي  kwh/ft 218.7 برق مصرف مي کردند. اين مقدار معادل تقريبي 30/1 دلار در يک فوت مربع مصرف برق و 5/0 دلار در يک فوت مربع مصرف انرژي براي روشنايي است.

کنترل روشنايي مي تواند بطور قابل ملاحظه اي هزينه مصرف انرژي را کاهش دهد. يک تحقيق به عمل آمده در کاهش هزينه ايجاد شده در مصرف انرژي با استفاده از حسگرهاي Occupancy در بخش هاي اداري خاص، اتاق هاي کنفرانس و اتاق هاي استراحت بطور تقريبي به ترتيب 26% ، 27% ، 40% بوده است. اين کاهش مصرف براحتي با خاموش کردن روشنايي در زماني که اتاق ها خالي از سکنه است و روشنايي مورد نياز نيست بدست مي آيد. به علاوه کنترل هاي بر پايه روشنايي روز مي تواند مصرف انرژي روشنايي را بيشتر کاهش دهد.