1-سناریوهای کلان

بر اساس سنسورها و عملگرهایی و کنترلرهایی که در بخش های مختلف تاسیسات نصب گردیده است می توان در لایه های مختلف و به خصوص لایه نرم افزار انواع الگوریتم ها و سناریوهای کنترلی را پیاده سازی نمود. جهت آشنایی بیشتر برخی از این الگوریتم های کنترل را به شرح زیر تقدیم می دارد: