ساختمانهاي بلند مرتبه داراي سيستمهاي پيشرفته و تجهيزات مکانيکي و الکتريکي متنوع و گسترده اي مي باشند. از آنجا که در BMS نياز به کنترل اين تجهيزات و تاسيسات مي باشد، شناخت دقيق اين سيستمها از ضروريات طراحي يک سيستم کنترل مناسب مي باشد. به همين دليل در ادامه به اختصار به معرفي اين سيستمها که شامل سيستم گرمايش، سرمايش، تهويه مطبوع، سيستمهاي مکانيکي از جمله تجهيزات آبرساني و پمپ ها، سيستمهاي روشنايي، سيستم توزيع برق نرمال و اضطراري، کنترل تردد و غيره مي باشند مي پردازيم.