امروزه در صنعت برق و روشنایی یکی از مباحثی که باعث سردرگمی و ایجاد شبهه در نزد خریداران میشود ارائه

نظرهای گوناگون توسط افراد مختلف درخصوص استفاده از منابع نوری میباشد. عدهای از مزایای لامپهای کم مصرف

میگویند و برخی از LED سخن میگویند، اما واقعا کدامیک از نظر مصرف کننده ارجح تر میباشد. در نوشتار زیر به

بررسی علمی و اقتصادی این دو محصول از دیدگاه مصرف کننده میپردازیم.