سوله های انبار و یا مراکز صنعتی با توجه به نحوه ساخت آنها از نظر هوشمندسازی با ساختمان های مسکونی بسیار متفاوت میباشد. در این مقاله که حاصل تحقیقات تیم فنی شرکت سانیکث میباشد تجهیزات مورد استفاده و نحوه ارتباط آنها در بستر فیبر نوری برای فواصل بسیار طولانی معرفی شده است.