ساختمان‌هاي سبز عبارت است از طراحي و ساخت و ساز ساختمان‌هايي كه با ملاحظه سه عامل زير ساخته شده‌اند:

1.  سلامتي و كيفيت محيط داخل

2.  بيشترين بازده انرژي و ذخيره آن

3.  مبتني بر تفكر حداكثر استفاده از منابع طبيعي

معيارهاي سنجش ساختمان‌هاي سبز

در آمريكا و در بيشتر كشورهاي جهان ساختمان‌هاي سبز براساس گواهي LEED (راهنمايي طراحي محيطي و انرژي) كه توسط هيأت برنامه‌ريزي انجمن ساختمان‌هاي سبز آمريكا تنظيم شده شناخته مي‌شوند و تمام پارامترهاي آن بر پايه دو عامل زير استوار است: اقتصادي بهتر و محيطي مطلوب‌تر، براساس اين گواهي ساختمان‌هاي سبز در 5 گروه اصلي بررسي مي‌شوند.

سايت پايدار: در ساختمان‌هاي سبز به سازگاري و همزيستي سالم با طبيعيت و دوستي با آن اولويت بيشتري داده مي‌شود كه بر اين اساس ساخت و ساز پروژه هيچگونه خدشه و صدمه‌اي به محيط طبيعي دربرگيرنده پروژه چه در مرحله اجرا و ساخت و ساز و چه پس از آن وارد نكند و از نتايج اين بخش، انتخاب بهينه سايت و توسعه شهري و توسعه زمين‌هاي مقاوم را براي مالكين و كارفرماي ساختمان‌ها به ارمغان مي‌آورد. در اين بخش ميزان استفاده متناوب از حمل و نقل براي دسترسي به امكانات و تسهيلات موجود در سايت را كم مي‌كند و به كاهش ميزان زيان‌هاي وارده به سايت و اداره كردن آب‌هاي باران تشويق مي‌كنند و پروژه‌ها از اين جهت كه منجر به كاهش جزاير گرمايي و آلودگي‌هاي محيطي مي‌شوند باارزش مي‌گردند.

 

بهره‌وري از آب: در ساختمان‌هاي سبز به استفاده مفيد از آب اهميت بسيار داده مي‌شود و شامل تمهيداتي است كه منجر به كاهش استفاده از آب‌هاي آشاميدني براي آبياري و همچنين مانع هدر رفتن آب شرب مي‌گردند.

انرژي و اتمسفر: در اين بخش ساختمان‌هايي را كه تحت نظر كميسيون بنيادي هستند از نظر سيستم ساخت و ساز در تمام مراحل اجرا و طراحي بيمه مي‌كنند. اين ساختمان‌ها حداقل استفاده از انرژي را فراهم مي‌كنند و استفاده از سردكننده‌هاي cfc (منوكربنات كلر) و همچنين سيستم گرمايش و تهويه و دستگاه‌هاي تهويه هوا و سردكن‌ها را در ساختمان‌هاي جديد به حداقل ممكن مي‌رسانند و يا حذف مي‌كنند.

اين اعتبار و گواهي به ساختمان‌هايي داده مي‌شوند كه بيشترين استفاده بهينه از انرژي را داشته باشند و استفاده از انرژي‌هاي تجديد شدني در سايت و استفاده حداكثر از مواد و مصالح سبز و تهيه آنها از كمپاني‌هاي معتبر و شناخته شده را داشته باشند و گواهي‌هاي لازم را از طريق كميسيون‌هاي مربوطه پس از بررسي و سنجش‌هاي مداوم و طولاني در حين اجراي ساختمان‌ها كسب كرده باشند.

مصالح و منابع: در اين بخش به استفاده حداكثر و ذخيره مواد و مصالح داراي چرخه در طبيعت كه در طراحي و اجراي ساختمان‌ها استفاده مي‌شوند اولويت داده شده است. همچنين به استفاده حداكثر از مواد طبيعي داراي چرخه طبيعي و ساخت مواد و مصالح سازگاربا محيط بومي و استفاده چوب  در مصالح تشويق مي‌كند. اين گواهي به پروژه‌هايي داده مي‌شوند كه مصالح آن بخشي از بنا در روي سايت مورد استفاده مجدد قرار بگيرند و براي اجراي ساختمان ديگر با طراحي نو قابل استفاده باشند.

كيفيت محيط‌هاي داخلي: ساختمان سبز بايد آرامش حرارتي و استفاده بهينه از نور طبيعي و كنترل دودهاي مضر چون سيگار و آلودگي هوا را براي ساكنين فراهم مي‌كند.

اين گواهي به ساختمان‌هايي داده مي‌شود كه كمترين ميزان دي‌اكسيدكربن و بيشترين ميزان تهويه، مديريت كنترل كيفيت هواي داخل در حين و بعد از ساخت و ساز را دارا باشند. استفاده حداقل از مواد و مصالح منتشر كننده نور و مواد روكش‌دار و رنگ‌ها و اندودها اهميت داده مي‌شود.