مدیریت انرژي در تعریف به معناي استفاده مقرون به صرفه و کارآمد از انرژي است. بسته به نوع
مصرفی که یک ساختمان دارد دستگاههاي پرمصرف متفاوتند.
به عنوان مثال در ساختمان هاي اداري و تجاري دستگاه تهویه مطبوع و سیستم روشنایی مرکزي
مصرف انرژي را تا حد زیادي با کاهش HVAC پرمصرف ترین هستند. البته کاربرد سیستم هاي
روبرو ساخته است.
در جهت کاهش هزینه هاي صنعت ساختمان و استفاده بهینه از تکنولوژي و بکارگیري فناوري
ارتباطات و رایانه عملکرد سیستمهاي مدیریت و اتوماسیون ساختمان چشمگیرتر می گردند که در
مجموع صرفه جویی انرژي را در بر خواهد داشت.