مقاله با عنوان اتوماسیون ساختمانی و ساختمانهای هوشمند در روزنامه سرخاب تبریز چاپ گردید ....