چکیده
مدیریت و کنترل ترافیک بزرگراهی و استفاده از اقدامات نوین کنترل ترافیک جهت برآورده نمودن
تقاضاي رو به رشد جابجایی، از مهمترین مسائلی است که در سیستمهاي حمل و نقل باید به آن توجه
شود، لذا استفاده از تکنیکهاي مدیریت هوشمند ترافیک در اغلب کشورها، به عنوان بهترین راهکارها
که اساسا شکلی از نظارت (ATMS) مورد توجه قرار گرفته است. سیستمهاي پیشرفته مدیریت ترافیک
بر ترافیک و سیستم کنترلی است، راههایی را که بر اساس آنها، تراکم ترافیک کاهش داده شود و
با افزایش میزان ITS استفاده بهینه از سیستم باز بزرگراه به عمل آید، را ارائه میدهند. به عبارت دیگر
کارایی و عملکرد سیستمهاي حمل و نقل به ویژه با استفاده از مدیریت هوشمند ترافیک، براي حل
مشکلات حمل و نقل راهکارهاي موثري را ارائه میکند. در این راستا یکمطالعه موردي بر روي سیستم-
هاي مدیریت هوشمند ترافیکدر امریکا که شامل مدیریت هوشمند شریانی و بزرگراهی است انجام شده
و نمونهاي از مدیریتهوشمند بزرگراهی شهر هوستون در ایالت تگزاسامریکا ارائه شده است.