مهمان

مقاله ها

عنوان مقاله : بهینه سازي مصرف انرژي در ساختما نهاي هوشمند
خلاصه مقاله : جاي تردیدي نیست که یکی از مهمترین چالشها و موضوعات جنجال برانگیز قرن جاري در سراسر جهان، مسئله انرژي است. به طور کلی روش هاي گوناگونی براي حفظ منابع انرژي وجود دارد. معمول ترین روش صرفه جویی می باشد که از طریق فرهنگ سازي میسر است. جدیدترین ایده براي حفظ انرژي استفاده از تجهیزات و سیستم هاي جدید م یباشد که به همین منظور در نظر گرفته شده اند. سیستم هاي مدیریت انرژي ساختمان از این جمله اند. دربردارنده محیطی پویا و مقرون به صرفه بوسیله یکپارچه » ساختمان هوشمند ساختمانی است که « کردن چهار عنصر اصلی یعنی سیستم ها، ساختار، سرویس ها و مدیریت و رابطه میان آنها م یباشد یک ساختمان هوشمند این مزایا را از طریق سیست مهاي کنترلی هوشمند ارائه م ینماید. در این مقاله ضمن معرفی سیستم هاي مدیریت انرژي در ساختمان، به بررسی انواع آن، روش هاي پیاده سازي، موارد کاربرد و همچنین میزان تاثیر آن در مدیریت مصرف و بهینه سازي انرژي می پردازیم.
گردآورنده: شهر هوشمند
دسته بندی : مقالات ساختمان هوشمند
مشاهده متن کامل مقاله بهینه سازي مصرف انرژي در ساختما نهاي هوشمند