یکی از بزرگترین پروژه های انبوه سازی در شهرستان مرند، با نام برج های مسکونی ونوس با عقد تفاهم نامه با شرکت هوشمند اکسیس آذربایجان، هوشمندسازی واحدهای خود را به این شرکت واگذار نمود.

تبلیغات و آگهی های این پروژه که در شهرستان مرند جنب ترمینال قرار دارد در تصاویر قابل مشاهده است.