شرکت هوشمند اکسیس آذربایجان طی تفاهمنامه ای با انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی مینی بر همکاری در زمینه هوشمندسازی پروژه ها امضا نمود.

متن خبر و اطلاعات تکمیلی از طریق سایت انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی به آدرس Azaranbouh.com قابل دریافت می باشد.