در این دوره به صورت تخصصی سیستم های هوشمند TISمعرفی شد و س‍پس مهندسین به 5 گروه 4 نفری تقسیم بندی شده و آموزش های تخصصی تر شامل کار با ماژول منطق در محل شرکت شهر هوشمند به آن ها آموزش داده شد.