چاپ مقاله سیستم هوشمند در تخصصی ترین مجله هوشمند سازی (ساختمان هوشمند) در 5 صفحه گلاسه.مجموعه این مقالات قرار است به صورت مستمر در هر شماره این مجله  به چاپ برسد.