برگزاری کارگاه تخصصی اعضای کانون مهندسی استان در همایش انرژی ، ساختمان و شهر و دعوت از شرکت هوشمند سازان طلوع مازندران برای برگزاری مراسم  و با همکاری شرکت هوشمند سازه خاورمیانه