این کلاس ها توسط شرکت آریا سها هوشمند کردستان برگذار شد که آشنای با سیستم هوشمند و برند TIS بود