گروه هوشمند سازی سوشیانت اقدام به برگزاری دوره آموزشی برای جمعی از مهندسین شهرداریهای مناطق چندگانه اصفهان کرد.