استخر فجر اصفهان واقع در بلوار کاوه اولین استخر هوشمند اصفهان میباشد که با همکاری گروه TIS از تکنولوژی روز دنیا بهره میبرد.

این استخر با بهره گیری از سیستم کنترل هوشمند روشنایی برای مکانهای عمومی و همچنین ایجاد سیستم الگوی هوشمند مصرف آب برای بیش از 50 دوش موجود در فضای پیش ورودی استخر  میزان قابل توجهی در مصرف آب صرفه جویی خواهد کرد.

این سیستم با بهره گیری از فناوری TIS  قابلیت این را برای مسیولین استخر ایجاد مینماید که بتوانند میزان دبی آب خروجی برای هر دوش و میزان درجه حرارت آب را کنترل نمایند. پیش بینی میشود با وجود این امکان بتوان تا 35 درصد در مصرف آب صرفه جویی نمود.