در این کانال تمام فعالیت همکاران عزیز با استخراج از موجودی فایل نماینده ها در سایت برای آشنای بیشتر از فعالیت یک دیگر به اشتراک گذاشته می شود