در این سمینار که دو شرکت اسپانسر وبرگزار کننده این مراسم بودند . جلسه گرده همایی وانتخاب مدیریت بوده است.
یکی از این شرکت ها نماینده tis smarhhome  بازرگانی آواهوشمندخزر بوده و بصورت بسیار ساده و روان                                                                                   به صورت مقایسه ای انتخاب بجا این سیستم را درون ساختمان های مسکونی و اداری وپذیرایی ارائه و مورد تشویق جمع حضار قرار گرفته شده