گروه تاق شیب با همکاری انجمن برقکاران استان کرمانشاه و مجتمع فنی وحرفه ای استان موفق به برگزاری 3 دوره آشنایی و آموزش سیستم های هوشمند ساختمان شد.

در این 3 دوره بالغ بر 180 برقکار دوره دیدند و همچنین به صورت عملی با سیم کشی و همچنین عملکرد خانه هوشمند آشنا شدند.