مهمان

اخبار

حضور نماینده گروه شرکت های هوشمند سازی کاما ( شرکت آراد ) در نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل .
سمینار برای کانون مهندسین شهرستان بهشهر
جهت مرتب سازی تابلو و رفع عیب هرچه بهتر و سریعتر
بازگشایی اولین استخر هوشمند اصفهان در فروردین ماه نود و پنج