مهمان

لیست پروژه های منتخب

شناسه :
2506
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
جناب آقای تهرانی
موقعیت پروژه :
تهران-ازگل
تعداد واحد :
1
زیربنای پروژه :
300
امکانات هوشمند ساختمان :
روشنایی-صوتی-سرمایش و گرمایش-امنیتی-افکتهای حرفه ای نوری-پرده برقی
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
زمستان 1394
شناسه :
2557
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
اکبریان
موقعیت پروژه :
اصفهان خیابان آپادانا اول
تعداد واحد :
9
زیربنای پروژه :
3500
امکانات هوشمند ساختمان :
روشنایی - صوت - تهویه مطبوع - پرده برقی - امنیت - SMS - WIFI -
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1187
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای مقیمی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1222
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس نصراله تبار
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2646
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس رسول اف
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2645
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس منصوریان
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2642
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس معیری
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2641
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندسی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2640
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس عندلیب
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2639
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس رئیسیان
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1233
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
دکتر بقایی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
120
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
خانم دکتر نسیم دادرس
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
119
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس دیانسایی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1186
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای شعبانپور
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
52
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای مهندس قربانی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1238
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای روشنی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1217
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
دکتر رضازاده
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1231
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای اسدی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
60
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای مهندس نجم آبادی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
103
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس ثابتی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :