مهمان

لیست پروژه های منتخب

شناسه :
2402
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای روحی
موقعیت پروژه :
تهران - بلوار فردوس غرب - بهار شمالی
تعداد واحد :
178 واحد
زیربنای پروژه :
حدود 30000 متر مربع
امکانات هوشمند ساختمان :
کنترل سیستم روشنایی ، کنترل سیستم سرمایش و گرمایش ،سیتم امنیتی و کنترل تردد و ..
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
1395/03/30
شناسه :
2
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقایان مهندس گتمیری و تفرشی
موقعیت پروژه :
تهران - فرمانیه - خیابان بوستان - نبش بن بست گل
تعداد واحد :
20 واحد
زیربنای پروژه :
حدود 20000 مترمربع
امکانات هوشمند ساختمان :
کنترل سیستم روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، سیستم صوتی هوشمند ، امنیتی و کنترل تردد و ...
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
1394/12/01
شناسه :
47
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای مهندس فرحبخش
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2417
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای سلیمی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
8
زیربنای پروژه :
هر واحد 450 مترمربع
امکانات هوشمند ساختمان :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1162
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
عطریان
موقعیت پروژه :
اصفهان خیابان مهر آباد ، فرعی سوم
تعداد واحد :
6
زیربنای پروژه :
3200
امکانات هوشمند ساختمان :
سیستم کنترل روشنایی ، سیستم کنترل از طریق sms ، سیستم کنترل پرده برقی ، سیستم امنیتی ، سیستم کنترل از طریق WI-Fi
تاریخ تحویل پروژه :
فروردین 93
شناسه :
59
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای مهندس معصوم زاده
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2643
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندسی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
161
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
خانم داوودی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2421
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای شهریاری
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
18
زیربنای پروژه :
هر ماحد 250 متر مربع
امکانات هوشمند ساختمان :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1212
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای راستگو
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2506
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
جناب آقای تهرانی
موقعیت پروژه :
تهران-ازگل
تعداد واحد :
1
زیربنای پروژه :
300
امکانات هوشمند ساختمان :
روشنایی-صوتی-سرمایش و گرمایش-امنیتی-افکتهای حرفه ای نوری-پرده برقی
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
زمستان 1394
شناسه :
2557
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
اکبریان
موقعیت پروژه :
اصفهان خیابان آپادانا اول
تعداد واحد :
9
زیربنای پروژه :
3500
امکانات هوشمند ساختمان :
روشنایی - صوت - تهویه مطبوع - پرده برقی - امنیت - SMS - WIFI -
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1187
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای مقیمی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1222
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس نصراله تبار
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2646
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس رسول اف
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2645
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس منصوریان
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2642
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس معیری
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2640
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس عندلیب
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2639
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس رئیسیان
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1186
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای شعبانپور
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :