مهمان

لیست پروژه های منتخب

شناسه :
2638
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
هتل بزرگ شیراز
موقعیت پروژه :
شیراز - دروازه قرآن
تعداد واحد :
158
زیربنای پروژه :
حدود 40 هزار مترمربع
امکانات هوشمند ساختمان :
کنترل سیستم روشنایی و سرمایش و گرمایش
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
آبانماه سال 1392
شناسه :
2644
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
جناب آقای سزاوار
موقعیت پروژه :
مشهد - خیابان امام رضا (ع)
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
121
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
شرکت فورسمنت و بانک کشاورزی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1333
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
دکتر سزاوار
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
سیستم نور و تهویه هوشمند و امکانات هتلی
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :