مهمان

لیست پروژه های منتخب

شناسه :
49
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای مهندس عشقی فرد
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
2641
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندسی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1233
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
دکتر بقایی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1238
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
آقای روشنی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1217
نام پروژه :
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
دکتر رضازاده
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
103
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
مهندس ثابتی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :