مهمان

لیست پروژه های منتخب

شناسه :
1322
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
برادران حسینی
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :
شناسه :
1246
کاربری ساختمان :
نام کارفرما :
Bahadur yavuzoglu
موقعیت پروژه :
تعداد واحد :
زیربنای پروژه :
امکانات هوشمند ساختمان :
مجری هوشمند :
تاریخ تحویل پروژه :