پروژه

نام پروژه:
ساختمان هوشمند مهندس خدایی
نام کارفرما:
مهندس خدایی
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
آدرس:
مرداویج- خیابان عمار

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
علی معقول
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان