پروژه

نام پروژه:
هتل بین المللی قصر
نام کارفرما:
دکتر سزاوار
توضیحات:

واحد نمونه در اتاق 431

نوع کاربری:
اقامتی توریستی
استان:
خراسان رضوي
شهر:
مشهد
آدرس:
خیابان امام رضا (ع)

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
مهدی ترابی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
خراسان رضوي
شهر:
مشهد