پروژه

نام پروژه:
برج مسکونی روما
نام کارفرما:
آقای سلیمی
توضیحات:

پروژه آپارتمان آقای سلیمی

نوع کاربری:
مسکونی
استان:
مازندران
شهر:
ساری
آدرس:
ساری خیابان سلمان فارسی میدان دوم سلمان فارسی

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
مهندس علی خلیلی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
مازندران
شهر:
ساری