پروژه

نام پروژه:
ساختمان هوشمند سناتور
نام کارفرما:
آقای رضا حجه فروش
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
آدرس:
مردوایج - چهار راه فارابی

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
علی معقول
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان