پروژه

نام پروژه:
دفتر معماری خلق اثر اندیشه
نام کارفرما:
خانم مهندس عطایی
توضیحات:
نوع کاربری:
اداری
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
آدرس:
نظرغربی

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
علی معقول
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان