پروژه

نام پروژه:
ساختمان هوشمند رئیسیان
نام کارفرما:
مهندس رئیسیان
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
مازندران
شهر:
ساری
آدرس:

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
مهندس علی خلیلی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
مازندران
شهر:
ساری