پروژه

نام پروژه:
ساختمان هوشمند المان
نام کارفرما:
مهندسی
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
خراسان رضوي
شهر:
مشهد
آدرس:

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
فرزاد نوعی آقایی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
خراسان رضوي
شهر:
مشهد