پروژه

نام پروژه:
چهارراه نظر
نام کارفرما:
جناب آقای وجدانی
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
آدرس:
چهارراه نظر- چهارباغ بالا

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
علی معقول
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان