شیرینی سرای بانو

کارفرما : آقای شعبانژاد
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای فتحی

کارفرما : آقای فتحی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای غفوری

کارفرما : آقای غفوری
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای کریمی

کارفرما : آقای کریمی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای صادقیان

کارفرما : آقای صادقیان
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای صادقی

کارفرما : آقای صادقی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

پروژه آپارتمان آقای شیدلون

کارفرما : آقای شیدلون
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه ویلایی آقای شریفی

کارفرما : آقای شریفی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای ربیع پور

کارفرما : آقای ربیع پور
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای شادمند

کارفرما : قای شادمند
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای سیاحی

کارفرما : آقای سیاحی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای زبردستی

کارفرما : آقای زبردستی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای دیندار

کارفرما : آقای دیندار
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای دکتر غفاری

کارفرما : آقای دکتر غفاری
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

ساختمان ویلایی - آقای عباس نژاد

کارفرما : آقای عباس نژاد
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

ساختمان32 واحدی. ناصریان

کارفرما : مهندس ناصریان
مجری : هوشمند سازه پرسیس
استان : مازندران
شهر : بابلسر

پروژه آپارتمان آقای وریجی

کارفرما : آقای وریجی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

تجاری

کارفرما : آقای خلیلی
مجری : خانه هوشمند پدیدآوران پارتاک
استان : اصفهان
شهر : اصفهان

پروژه ویلایی آقای دکتر هدایتی

کارفرما : آقای دکتر هدایتی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

پروژه آپارتمان آقای یوسفی

کارفرما : آقای یوسفی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای یعقوبی

کارفرما : آقای یعقوبی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : سورک

پروژه آپارتمان آقای هاشمی

کارفرما : آقای هاشمی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای وندادی

کارفرما : آقای وندادی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای گوران

کارفرما : آقای گوران
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای قیومی

کارفرما : آقای قیومی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای گلزاده

کارفرما : آقای گلزاده
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای رضی پور

کارفرما : آقای رضی پور
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه ویلایی آقای دکتر پیشکاری

کارفرما : آقای دکتر پیشکاری
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای رحمانی

کارفرما : آقای رحمانی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه ویلایی آقای دکتر اصداقی

کارفرما : آقای دکتر اصداقی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای درشتی

کارفرما : آقای درشتی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای حسن زاده

کارفرما : آقای حسن زاده
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه آپارتمان آقای حاجی زاده

کارفرما : آقای حاجی زاده
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

پروژه مسکونی آقای حبیبی

کارفرما : آقای حبیبی
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

آقای برزگر

کارفرما : آقای برزگر
مجری : هوشمند سازه خاورمیانه
استان : مازندران
شهر : ساری

ویلای دوبلکس

کارفرما : آقای بوچانپور
مجری : تاق شیب تجهیز و توسعه
استان : كرمانشاه
شهر : کرمانشاه

8 واحدی

کارفرما : آقای سنبلی
مجری : تاق شیب تجهیز و توسعه
استان : كرمانشاه
شهر : کرمانشاه

ویلای تریبلکس

کارفرما : آقای عباس آبادی
مجری : تاق شیب تجهیز و توسعه
استان : كرمانشاه
شهر : کرمانشاه

ویلا

کارفرما : مهندس سیم خواه
مجری : هوشمند سازان طلوع مازندران
استان : مازندران
شهر : قائمشهر

مسکونی

کارفرما : مهندس ذاکری
مجری : هوشمند سازان طلوع مازندران
استان : مازندران
شهر : قائمشهر