هدف
رعایت حداقل هاي تعریف شده ، توسط مقررات ملی و مصوبات سازمان در نقشه هاي برق ساختمان است.
وظایف طراح و کنترل کننده
- کنترل نقشه ها در سازمان ، نافی مسئولیت هاي طراح نمی باشد.
- وظیفه طراح برآورده نمودن هدف تعریف شده فوق از طریق ارائه نقشه هایی است که قابل اجرا بوده و
کلیه مقررات در آن رعایت شده باشد.
- وظیفه کنترل کننده، بررسی فنی نقشه ها بر اساس مقررات ، براي رسیدن به هدف تعریف شده
فوق است .
- فقط آیتم هاي معین و تعریف شده کنترل می شوند ولی این موضوع مسئولیت طراح در انجام وظایف
خود را منتفی نمی نماید.
- کنترل کنندگان می کوشند با راهنمایی خیلی مختصر و اشاره به مقررات مربوطه ، با ارائه آدرس آن و یا
استدلالهاي منطقی و فنی در ارتقاء دانش و فرهنگ سازي و کمک به طراح در برطرف کردن عیب کمک
کنند.
– از مجبور کردن طراح به انجام کار از یک راه خاص خودداري می گردد . طراح و کارفرما می توانند کار
را از هر راه قانونی مورد نظر خودشان انجام دهند.
اشکالاتی که در حال حاضر چشم پوشی می گردد
– به منظور تسهیل در کار براي اشکالات کم اهمیت ، نقشه ها به طراح برگردانده نمی شود و فقط به
تذکر و پیشنهاد بر روي نقشه اکتفا می شود.
– به آنچه که بیش از نیاز باشد ایراد گرفته نمی شود مگر اینکه به نحوي نامعقول و فاحش، از واقعیت دور
باشد.
مستندات به ترتیب اولویت
1) مقررات ملی ساختمان
2) استاندارد ملی ایران شماره 1937 (آیین نامه تاسیسات الکتریکی ساختمانه ا)و نشریات معاونت
برنامه ریزي و راهبردي مرتبط

3) استاندارد 364
4) سایر استانداردهاي مندرج در پیوست 6 مبحث سیزدهم
آنچه که کنترل می شود
- موجود بودن همه نقشه هاي لازم مطابق چک لیست کنترل نقشه هاي برق
نکات لازم در طراحی و کنترل :
هر وسیله اي که در مکانهاي مرطوب نصب می شود. (مثل فن در حمام البته براي روشنایی ، IP - درج
استفاده از چراغ حباب دار کفایت می کند)
- تطبیق کلیه نقشه هاي معماري و تاسیسات برق و مکانیک
- ترکیب بندي صحیح مدارات از نظر بار مجاز خط، افت ولتاژ، حفظ تعادل بار در مدارات سه فاز،خودداري
از استفاده از خطوط تغذیه متعدد در فضاهاي کوچک، خودداري از استفاده از خطوط تغذیه متداخل
- در همه نقشه هاي پلان بایستی خطوط تغذیه آدرس دهی شوند .آدرس هر خط شامل نام تابلو و نام
( LP -L و براي آپارتمانها که طبقات تیپ مستند ( 1 ( GLP-L خط تغذیه کننده است. مثلاً ( 1
- توجه شود که یک خط، اشتباها با دو فیدر تغذیه نشود و یا تغذیه آن از قلم نیفتاده باشد و یا خط مورد
نظر رینگ نشده باشد.
- با توجه به وابستگی تاسیسات برق به کاربري فضاهاي مختلف لازم است کاربرد هر فضا مشخص و معلوم
باشد .(گاهی در نقشه هاي ساختمانهاي بزرگ مسکونی و نیز در اغلب ساختمانهاي اداري،درمانی و . . با
مشکل نامشخص بودن کاربري فضاها مواجه می شویم)
- مشخصه هاي تجهیزات بکار رفته، بایستی درج گردد .(در حدي که بتوان براي اجرا تجهیز مورد نظر را
بدون ابهام ، انتخاب و خریداري کرد)
- بایستی بین کلیه تجهیزات انتخاب شده، تطابق منطقی و فنی موجود باشد . مثلا کلید قطع و وصل تک
فاز براي تجهیز سه فاز استفاده نشده باشد.
- نقشه هاي لازم براي تمامی ساختمان موجود باشد. مثلاً گاهی طراحی روشنایی و پریز براي حی اط
ساختمان و یا تراس از قلم می افتد.
نکات در پلانهاي روشنایی
- چراغهاي مناسب انتخاب شده و توزیع نور یکنواخت باشد.
- کوچکترین فیدر قابل قبول براي خطوط روشنایی برابر 10 آمپر است.
- سیم ارت براي چراغ ها منظور شود .
- حداکثر تعداد چراغ (نقطه روشنائی) روي هر خط در فضاهاي متعدد برابر 12 عدد است .ولی یک فضاي
واحد محدودیت تعداد ندارد و فقط محدود به بار مجاز خط می باشد.
- استفاده از کلید مینیاتوري براي خاموش و روشن کردن چراغ یا هر وسیله دیگر ممنوع است . (گاهی
براي کنترل روشنایی فضاهاي بزرگ این کار اشتباه را انجام می دهند)
- در صورت استفاده از چشم الکترونیک ، لازم است نوع چشم، (از نظر نحوه نصب) زاویه دید و بردچشم،
ذکر گردد.
- در مکانهایی ازقبیل حمام، پشت بام، حیاط و هر جا که خطر پاشیدن آب به چراغ وجود دارد، باید از
چراغ حباب دار استفاده شود.
- حداکثر افت ولتاژ مجاز در خطوط روشنایی برابر 3% از تابلو کنتور تا انتهاي خط روشنایی است . (این
مشکل در روشنایی محوطه هاي وسیع مانند پارکینگ مجتمع ها،فضاي باز مجموعه ه ا و ی ا راه پله
ساختمان هاي بلند پیش می آید) توجه شود که بار روشنایی برخلاف پریز از نوع بار گسترده است.
- کلیدها باید با توجه به کاربرد، از نوع مناسب انتخاب و در جاي صحیح و مناسب جانمایی گردند. (مثلا
کلید تک پل براي راه پله استفاده نشود و نیز براي اتاق خواب از کلید تبدیل استفاده شود.)
- از تغذیه چراغها از خط پریز و بالعکس خودداري گردد.
- روشنایی ایمنی ( اضطراري) در صورت نیاز براي مشاعات ساختمان از قبیل راه هاي خروج، راه پله ها ،
ورودي ساختمان، هال عمومی و . . . منظور شده باشد و منبع تامین انرژي آن مشخص باشد.
- فاز تغذیه لازم است به کلید داده شود .
نکات در پلانهاي پریز
- در تمام ساختمان از پریز ارت دار استفاده شود .
- از نصب پریز در حمام حتی المقدور خودداري شود.
- در مکانهاي مرطوب (پارکینگ، حیاط، دستشویی، تراس، پشت بام، پاسیو و ... )از پریز ارت دار و درب دار
استفاده شود
- حداکثر تعداد پریز روي هر خط برابر 12 عدد است .اغلب در فضاهایی مانند پارکینگ هاي بزرگ و
انباریهاي مجتمع ها با این مشکل مواجه می شویم.
- حداکثر افت ولتاژ مجاز در خطوط پریز و سایر تجهیزات برابر 5 % از تابلو کنتور تا آخرین پریز روي هر
خط است. (این مشکل در محوطه هاي وسیع مانند پارکینگ مجتمع ها پیش می آید ) براي محاسبه آن،
یک بار 16 آمپر روي آخرین پریز در خط مربوطه، در نظر گرفته و افت آن را بدست می آوریم.
- تعداد پریز متناسب با کاربري هر فضا باشد .
نکات در پلانهاي آیفون و زنگ اخبار
- لازم است براي درب ورودي هر آپارتمان یک زنگ اخبار منظور گردد .
- گوشی آیفون و پنل پشت درب ورودي در محل هاي مناسب جانمایی شود .
- پریز برقی جهت آیفون هاي تصویري در جائیکه گوشی آیفون نصب می شود در نظر گرفته شود.
نکات در جزئیات چاه ارت
- در نقشه دیتایل چاه یا میله ارت علاوه بر ترسیم شکل هاي لازم بایستی سطح مقطع سیم ارت، ابعاد
صفحه مسی و لزوم اندازه گیري مقاومت چاه ارت و حداکثر مجاز آن مطابق با استاندارد و مقررات شرکت
توزیع برق باشد .
- استفاده از چاههاي ارت مستقل (چاههایی که به هم متصل نمی شوند)در ساختمان ممنوع است .
نکات در پلانهاي تغذیه تجهیزات مکانیک
- براي کولر آبی، بایستی محل نصب کلید کولر و آدرس خط تغذیه کننده و تعداد رشته سیم و سطح
مقطع سیمهاي خروجی کلید به سمت کولر مشخص شود. (تعداد کلید کولر باید مطابق تعداد کولر در
نقشه مکانیک باشد).
- براي تغذیه فن کوئل، بایستی رادیاتور و ترموستات جانمایی شده و ارتباط آنه ا ترسیم و آدرس خط
تغذیه برق ترموستات، درج شود.
- اینکه سیم برق در سمت چپ یا راست فن کوئل قرار گیرد، قاعده خاص ندارد و به سفارش ساخت و نظر
طراح مکانیک و برق بستگی دارد.
- موتورخانه هاي مرکزي در ساختمان ها، مصرف کننده هاي عمده اي محسوب می شوند .معمولا بخش
عمده تجهیزات آنها در اتاق موتورخانه قرار می گیرد ولی بخش هایی نیز ممکن است درجاي دیگر
جانمایی شده باشند .مثلا برج خنک کننده اغلب روي پشت بام قرار دارد.
- مهندس مکانیک لیست تجهیزات و جانمایی و مشخصه هاي الکتریکی آنه ا از قبیل تعداد فاز ، توان ،
ضریب قدرت و غیره را در نقشه هاي مکانیک قرار می دهد.
جهت پکیج بهتر است یک فیدر مجزا 10 آمپر در نظر گرفته شود.
- معمولاً هر موتورخانه به یک تابلو مستقل نیاز دارد .این تابلو بایستی داراي خروجیهاي لازم براي همه
تجهیزات موتورخانه، روشنایی و پریز هاي آن باشد.
- اسپلیت یونیت ها که بتازگی رایج شده اند، مصرف برق زیادي دارند .مثلا اگر براي تهویه یک آپارتمان
4 کیلو وات نیاز دارد. / 3 تا 5 / معمولی از آنها استفاده شود، توانی در حدود 5
- مهمترین نکته در ساختمان هاي داراي اسپلیت، محاسبه و تامین دیماند مورد نیاز است .
- هر اسپلیت از دو بخش، کندانسور و اواپراتور تشکیل شده است .مهندس مکانیک اولی را در فضاي باز
مانند تراس یا پشت بام و دومی را داخل آپارتمان جانمایی می کند.
- بعضی از کندانسورها می توانند 2 یا 3 اواپراتور را تغذیه کنند .
- معمولاً در اسپلیت ها باید خط تغذیه برق را به کندانسور متصل نمود. (ولی براي دقت بیشتر بایستی به
کاتالوگ شرکت سازنده مراجعه کرد. )
- در همه حالات مختلف، ترسیم یک خط ارتباطی بین کندانسور و اواپراتور لازم است .در نقشه هاي پلان
بایستی تغذیه برق و خط ارتباطی بین کندانسور و اواپراتور ترسیم گردد و با توجه به مصرف بسیار بالاي
این وسیله ، بایستی براي هر اسپلیت یک فیدر جداگانه منظور گردد.
- همیشه در آشپزخانه ها یک عدد هود نصب می شود و اغلب تغذیه آن از قلم می افتد .مصرف هود اندك
است. (از خط پریز آشپزخانه تغذیه شود).
نکات در پلان هاي تلفن و تلویزیون
- با توجه به اینکه در حال حاضر براي پلان هاي تلویزیون، محاسبه اي انجام نمی شود لذا تعداد پریز آنتن
روي هر خط 3 عدد پیشنهاد می شود .مگر آنکه محاسبه اي ارائه شود.
- در کنار هر پریز تلویزیون، حداقل یک پریز برق لازم است. (کنترل کننده، پلان هاي پریز برق و تلویزیون
را تطبیق می دهد)
- لازم است در جاهاي مناسب و براساس نیاز ، پریز تلویزیون و تلفن منظور گردد .
- وجود پریز برق در نزدیکی پریز تلفن مفید است ولی اجباري نیست .
- به منظور حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیري از اشتباه و یا سوء استفاده دیگران ، در ساختمانهاي
معمولی از جعبه تقسیم اصلی تلفن تا داخل هر آپارتمان ، بایستی از یک کابل اختصاصی یکپارچه
استفاده شود و از قطع این کابل و ترمینال بندي آن در جعبه هاي سر راه خودداري گردد .در صورت نیاز
و در طول مسیر، فقط از جعبه هاي عبور کابل استفاده می شود.
- ممکن است در برج هاي بلند و پرجمعیت ، بعلت تعدد و طولانی شدن کابلها نتوان از این روش استفاده
کرد .در این صورت میتوان در بعضی طبقات جعبه تقسیم هایی را قرار داد و از هر کدام ،آپارتمانهاي چند
طبقه را با کابل اختصاصی یکپارچه تغذیه نمود.
توجه : این جعبه ها بایستی فقط در دسترس افراد صلاحیت دار قرار گیرد.
- بطور کلی هر روشی که بتواند در این مورد خاص ، حریم خصوصی افراد را حفظ کند ، قابل قبول است.
نکات در تابلوي کنتور
- کلید اصلی تابلو باید متناسب با دیماند مورد نیاز ساختمان باشد .
- براي مشاعات حداقل یک انشعاب 25 آمپر سه فاز لازم است .اگر مصرف بیشتر باشد ، مقدار آن را
افزایش می دهیم.
- کابل ورودي و کابلهاي خروجی با منظور نمودن ضرایب مرتبط ( نظیر دماي محیط و .... ) محاسبه و
تعیین می گردند . در صورت لزوم براي مقابله با افت ولتاژ سایز کابلها بالاتر انتخاب می شود.
- تعداد رشته سیم براي هر یک از خروجی هاي تک فاز برابر 3 و براي خروجی هاي سه فاز برابر 5 رشته
می باشد.
- سطح مقطع سیم هاي خروجی ها باید متناسب با فیدر مربوطه باشد .
- براي ایجاد تناسب بین کلید مینیاتوري تابلو و کنتور ترجیحا تیپ کلیدها رعایت شود.
محافظ جان ) نصب ) RCD و RCCB - بعد از کلید مینیاتوري ورودي تابلو آپارتمان و مشاعات کلید
شود.
- براي مدارات سه فاز باید از کلید محافظ جان چهارسیمه استفاده شود .
- یک رشته سیم مسی از چاه ارت به تابلو کنتور وارد شده و روي شینه ارت بسته می شود .سطح مقطع
این سیم باید نوشته شود . (حداقل مقدار آن طبق تفاهم نامه برابر 35 میلیمتر مربع و در صورت نیاز بالاتر
از این خواهد بود.) لازم به ذکر است که این سیم نمی تواند افشان باشد.
- تابلو کنتور در مکان مناسب جانمایی شود .
نکات در تابلوي اصلی مشاعات
تابلو مشاعات، باید خروجی هاي زیر را دارا باشد :
- یک خروجی سه فاز براي تابلوي که درپشت بام نصب میشود درنظر گرفته شود که این تابلو بایستی فیدر
جهت تابلو آسانسور – روشنائی و پریز برق پشت بام همچنین تقویت کننده آنتن داشته باشد.
با 3 رشته سیم) ) F.A.C.P - یک خروجی تک فاز 6 آمپر براي پانل
- یک خروجی تک فاز 6 آمپر براي تغذیه آیفون (با 3 رشته سیم)
- چند خروجی براي تغذیه خطوط روشنایی و پریز در فضاهاي مشاع
- یک یا چند خروجی براي اگزوست فن هایی که باید از این تابلو تغذیه شوند (در صورت وجود)
- یک یا چند خروجی براي تابلوهاي فرعی مشاع که از تابلو اصلی مشاعات تغذیه می شوند (در صورت
وجود)
محل نصب تابلو اصلی مشاعات معمولا در نزدیکی تابلو کنتور ، در طبقه همکف است . در صورتیکه
ساختمان نیاز به برق اضطراري دارد باید خروجیهاي تابلو مشاعات بر مواردي که نیاز به برق اضطراري دارد
از تابلو دیگر استفاده شود.
نکات در تابلوي تغذیه آسانسور
این تابلو باید خروجی هاي زیر را دارا باشد
- یک یا دو خروجی براي روشنایی موتورخانه و چاه آسانسور
- یک خروجی براي روشنایی و فن و زنگ اخبارکابین
- یک یا دو خروجی براي پریزهاي موتورخانه
- یک خروجی سه فاز براي پانل کنترل آسانسور (با 5 رشته سیم)
- این تابلو داخل موتورخانه،آسانسور در یک جاي مناسب نصب می گردد .
نکات کلی در تابلوهاي برق
- کلیه تابلوهاي فرعی ساختمان باید داراي یک کلید قطع و وصل اصلی در ورودي خود باشند .ولی اغلب
اوقات وجود حفاظت، لازم نیست .بویژه اینکه در صورت وجود حفاظت ورودي، نیاز به ایجاد سلکتیویته می
باشد و بعلت محدودیت هاي موجود در ساختمان این کار دشوار است.
- مشکلات موجود در ساختمان باعث می شود که نتوان در تمام حالات یک سلکتویته مطمئن ،
ایجاد نمود.
- در همه تابلوها بایستی سیم و کابل با فیدر خود متناسب باشد .به نحوي که سیم و کابل همواره حفاظت
گردد و همچنین هر دو آنها باید با بار مربوطه تناسب داشته باشند.
- لازم است در تمام تابلوهاي برق، تعداد خروجی ها متناسب با نقشه هاي پلان و مصرف کننده هاي
موجود باشد.
- کلیه تابلوهاي برق بایستی نامگذاري شده باشند
- بایستی توان یا جریان کل نامی تابلو نوشته شده باشد .
- بایستی توان نامی مصرف کننده ها ، از قبیل پمپ هاي آب و آتش نشانی و . . . در خطوط خروجی
مربوطه نوشته شده باشد. معمولاً این کار براي خطوط روشنایی و پریز لازم نیست.
نکات در رایزر دیاگرام تابلوهاي برق
در رایزر دیاگرام تابلوهاي برق تمامی تابلوهاي برق نشان داده شود .
- نام کلیه تابلوها درج شده باشد .
- مشخص باشد که هر تابلو در کدام طبقه قرار دارد .
- رایزر با پلان تطابق کامل داشته باشد .
- ارتباط بین تابلوها نشان داده شود .
- مشخصات هادیهاي رابط بین تابلوها ، از قبیل سطح مقطع ، تعداد رشته ها ، تیپ سیم و کابل و . . .
درج شده باشد.
- مشخصات درج شده هادیهاي رابط درست بوده و با مندرجات نقشه هاي تابلوها هماهنگی کامل داشته
باشد.
- سیم ارتباطی تابلو اصلی با چاه ارت به انضمام سطح مقطع و جنس آن نشان داده شود .
- کابل سرویس (از شبکه به تابلو اصلی) و سطح مقطع و مشخصات آن نشان داده شود .
. (Pull Box) - جعبه هاي عبور کابل نشان داده شو د
اصولا علاوه بر جانمایی جعبه هاي عبور کابل ، لازم است سایر مشخصات مسیر از قبیل قطر و نوع لوله هاي
برق نیز نشان داده شود ولی در حال حاضر ، با توجه به تغییراتی که معمولاً هنگام ساخت در معماري
ساختمان می دهند ، وجود مهارتهاي لازم در مجریان برقکار در خصوص مسیر سازي و عدم امکان تعیین
دقیق مسیرهاي هادیهاي برق به دلایلی از قبیل مزاحمت لوله هاي تاسیسات و غیره ، هیچ تأکیدي بر درج
مشخصات مسیر از قبیل سایز لوله هاي برق در رایزرها نمی شود. اگر اینکه مشخصاتی بسیار دور از واقعیت
درج شده باشد .تعیین دقیق جزئیات مسیر برعهده مهندس ناظرگذاشته می شود.
نکات در رایزر دیاگرام آیفون
- در رایزر دیاگرام آیفون باید تمامی گوشی هاي آیفون، درب بازکن، صفحه کلید جلو درب ساختمان و
منبع تغذیه ترسیم شود. بنحویکه مشخص باشد هر یک از اجزاء فوق در کدام طبقه قراردارد.
- ارتباط بین اجزاء سیستم آیفون ترسیم گردد .
- مشخصات کابل ارتباطی بین اجزاء سیستم آیفون ، بویژه تعداد زوج سیم در نقاط مختلف رایزر درج
گردد.
- براي هر گوشی آیفون معمولی تعداد 5 رشته سیم مشترك و یک رشته سیم غیر مشترك لازم است .
- بنابراین حداقل تعداد رشته سیم وارده به جعبه اصلی برابر است با: تعداد گوشی + 5
- بسته به تعداد زوج سیم در هر کابل ، بایستی یک یا چند زوج سیم اضافی به منظور جایگزینی زوج هاي
معیوب ، و نیز توسعه هاي احتمالی آینده در نظر گرفته شود.
توجه:در تعداد زیادي از نقشه ها ، حداقل رشته سیم مورد نیاز بدرستی تعیین نشده است.
- همانگونه که در مورد تابلوهاي برق گفته شد ، درج قطر لوله ها اجباري نیست .
- رایزر بایستی با پلان تطابق کامل داشته باشد .
(Pull Box) جعبه هاي عبور کاب ل ، (Junction Box) -جعبه هاي تقسیم
و سایر مشخصات مسیر نشان داده شود.
نکات در رایزر دیاگرام تلفن
جعبه هاي تقسیم فرعی ، ، (Main Junction Box) - در رایزر دیاگرام تلفن باید جعبه تقسیم اصلی
وپریزهاي تلفن ترسیم شوند .بنحویکه مشخص باشد هر یک از اجزاء (Pull Box) جعبه هاي عبور کابل
فوق در کدام طبقه قرار دارد.
- ارتباط بین اجزاء سیستم تلفن ترسیم گردد .
- مشخصات کابل اصلی ورودي و کابلهاي ارتباطی بین اجزاء سیستم تلفن، بویژه تعداد زوج سیم در نقاط
مختلف رایزر درج گردد.
- بسته به تعداد زوج سیم در هر کابل ، بایستی یک یا چند زوج سیم اضافی به منظور جایگزینی زوج هاي
معیوب ، و نیز توسعه هاي احتمالی آینده در نظر گرفته شود.
توجه:در تعداد زیادي از نقشه ها ، حداقل رشته سیم مورد نیاز بدرستی تعیین نشده است.
0 میلیمتر مربع است.( به توضیحات قبلی در مورد قطر سیم تلفن / - حداقل قطر سیم تلفن برابر 6
مراجعه شود).
- همانگونه که در مورد تابلوهاي برق گفته شد ، درج قطر لوله ها اجباري نیست .
- رایزر بایستی با پلان تطابق کامل داشته باشد .
نکات در رایزر دیاگرام سیستم تلویزیون
- در رایزر دیاگرام سیستم تلویزیون بایستی کلیه اجزاء سیستم از جمله آنتن ه ا ، تقویت کننده ها ،
میکسرها ، اسپلیترها، جعبه هاي عبور کابل وپریزهاي تلویزیون ترسیم شوند .بنحویکه مشخص باشد هر
یک از اجزاء فوق در کدام طبقه قرار دارد.
ارتباط بین اجزاء سیستم تلویزیون ترسیم گردد .
- همانگونه که در مورد تابلوهاي برق گفته شد ، درج قطر لوله ها اجباري نیست .
- رایزر بایستی با پلان تطابق کامل داشته باشد .
- متأسفانه بدلایل مختلف از جمله عدم دسترسی مهندسین عضو به منابع فنی لازم ، اغلب نقشه هاي
رایزر سیستم تلویزیون که در حال حاضر ارائه می شوند ، فاقد ارزش اجرایی بوده و فعلاً مطالبی که در
ادامه گفته می شود، کنترل نمی شوند.
- مشخصات فنی کلیه اجزاء از قبیل نوع کابل بکار برده شده ، قدرت تقویت کننده ها، تعداد خروجیهاو
مشخصا ت افت تپ آف ، افت اسپلیترها ، افت پریزها و . . . درج شده باشد.
ترکیب مدار و ساختار کلی سیستم بر اساس محاسبات و اصول فنی طراحی شده باشد .
نکات در رایزر دیاگرام سیستم اعلام حریق
- در رایزر دیاگرام سیستم اعلام حریق بایستی کلیه اجزاء سیستم از جمله دتکتور ها ، تابلو اعلام حریق ،
شاسی ها ،زنگ ها ، آژیر یا فلاشرها و جعبه هاي عبور کابل ترسیم شوند .بنحویکه مشخص باشد هر یک
از اجزاء فوق در کدام طبقه قرار دارد.
- ارتباط بین اجزاء سیستم اعلام حریق ترسیم گردد .
- همانگونه که در مورد تابلوهاي برق گفته شد ، درج قطر لوله ها اجباري نیست .
- رایزر بایستی با پلان تطابق کامل داشته باشد.
- سطح پوشش دتکتورها مطابق استانداردهاي قابل قبول و بررسی مشخصات فنی سازنده ( حداکثر فاصله
7 متر و در مورد دتکتورهاي حرارتی 5 متر / هر نقطه از سقف هرزون نسبت به نزدیکترین دتکتور دودي 5
باید باشد .)
چنانچه در پروژه اي با دتکتورهاي زیاد نیاز به آدرس دقیق محل وقوع حادثه باشد به جاي سیستم زون
استفاده شود . ( Addressable ) از سیستم آدرس پذیر ( conventional )