مهمان

مقاله ها

عنوان مقاله : بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای هوشمند با در نظر گرفتن تعامل میان آنها
خلاصه مقاله : در این مقاله مدلی ارائه خواهد شد که در آن تعامل میان - ساختمانهای هوشمند جهت کاهش هزینههای برق مصرفی خانوار در نظر گرفته شده است. به گونهای که ساختمانها قادر خواهند بود با یگدیگر به دادوستد انرژی بپردازند. این امر علاوه بر افزایش مشارکت مصرفکنندگان در امر مدیریت مصرف موجب افزایش بهرهوری انرژی، کاهش هزینه، رقابت در سمت مصرف و افزایش حق انتخاب در خرید برق خواهد شد. در این مقاله فرض میشود ساختمانهای هوشمند دارای منابع انرژی پراکنده از قبیل توربین بادی، پیلسوختی و ذخیرهساز الکتریکی باشند. برنامهریزی بهینه مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از برنامهریزی خطی عدد صحیح ارائه میگردد که در آن با در نظر گرفتن امکان تبادل انرژی میان ساختمانهای هوشمند مدلی جهت بهینه- سازی هزینه مصرف انرژی در یک روز پیشنهاد میگردد. مدل پیشنهادی بر روی دو ساختمان هوشمند متفاوت پیادهسازی شده که نتایج شبیه- سازی موفقیت مدل ارائه شده را نشان میدهد
گردآورنده:
دسته بندی : مقالات BMS
مشاهده متن کامل مقاله بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای هوشمند با در نظر گرفتن تعامل میان آنها