بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای هوشمند با در نظر گرفتن تعامل میان آنها