این کتاب الکترونیکی توسط سازمان نظام مهندسی تهیه شده است که مبحث 13 مربوط به اصول و قوانین طراحی برق ساختمان میباشد که به طراحان تاسیسات برق کمک بسیار زیادی میکند.