• ايجاد روشنايي بر اساس حضور و كنترل زمان بندي شده
 • امكان كنترل دسترسي و هماهنگي در مواقع اضطراري وا ستفاده از روشنايي اضطراري پارکینگ
 • ايجاد روشنايي بر اساس حضور و كنترل زمان بندي شده
 • باز وبسته شدن درب ورود و خروج با نزديك شدن اتومبيل ساكنين در هنگام تردد
 • كنترل فن هاي تخليه هوا بر اساس حضور و كنترل زمان بندي شده
 • امكان مانيتور كردن فضاي پاركينگ از داخل واحدها

فضای ورزشی (ا ستخر ، سونا ، جکوزی ، سالن ورزش و. .. )

 • امكان كنترل روشنايي فضاهاي ورزشي (با تفكيك )هنگام ورود وبعد از خروج با امكان
 • تعريف سناريوهاي متفاوت بسته به نوع كاربري
 • امكان توزيع صوت در فضاي ورزشي
 • امكان ديم كردن نور فضاي استخر
 • امكان كنترل ، مانيتورينگ فضاي ورزش ، فعال ويا غير فعال كردن نقاط كنترل از داخل واحد
 • مانند : راه اندازي سونا و جكوزي قبل از مراجعت به فضاي ورزشي