زمانی که در منزل نیستید، شک و تردید در مورد مسائل کوچک می‌تواند آزاردهنده باشد. تردیدهایی همچون اینکه آیا قهوه ساز را خاموش کردم؟ سیستم امنیتی را روشن کردم؟ آیا بچه‌ها تکالیف خود را انجام داده‌اند یا در حال تماشای تلویزیون هستند؟ آیا وقتی از خانه خارج شدم کولر خانه را خاموش کردم؟