سنسور TIS ES-10F-CM (سنسور 10 کاره ) یک سنسور سقفی غیر فعال (PASSIVE INFRARED) با قابلیت های حساسیت به حرکت PIR (سنسور مادون قرمزt سنسور اندازه گیری لوکس نور و همچنین قابلیت فرستندگی و گیرندگی امواج مادون قرمز ، 32 جریان منطقی را ذخیره می کند که یک پکیچ از سنسورها را به صورت کامل به شیوه آسان در اخیتار سیستم اتوماسیون داخل خانه می گذارد . قابلیت های منطقی کاربر را مجاز به ایجاد شرایط کنترل دمای اتاق ، درها و پنجره ها در راستای کنترل دما و نور محیط به منظور اطمینان از استفاده ی مطمئن از سیستم را در مواقع لزوم می نماید.