سیستم کنترل و مانیتورینگ مرغداری وگلخانه

سیستم هوشمند بعنوان مغز متفكر مدیریت سالن عمل کرده و با گرفتن اطلاعات سنسورهای دما ، رطوبت و گاز درون سالن و بررسی دما و رطوبت هوای خارج سالن و با در نظر گرفتن سن ، نژاد و وزن جوجه ها تصمیمات لازم را اعم از کنترل مناسب دما و رطوبت می گیرد و به دستگاههای تحت کنترل مانند هیترها ، هواکش ها ، مه پاش و... دستورات لازم را می دهد.

دستگاه نوع تهویه مورد نظر را با در نظر گرفتن تمامی شرایط مشخص میکند و سه نوع تهویه حداقلی ، انتقالی و تونلی بصورت هوشمندانه توسط سیستم انتخاب می گردند. بعنوان مثال ممكن است در یك روز گرم تابستان جهت خارج کردن گرمای اضافی دستگاه مدل تهویه تونلی را بر گزیند و با خنك تر شدن هوا در انتهای روز به تهویه انتقالی بصورت اتوماتیك تغییر وضعیت داده و با آغاز سرمای شب دستگاه بطور خودکار بر روی تهویه حداقلی برود.