سیستم اتوماسیون و مدیریت هوشمند موزه، این امکان را براي کارمندان، بازدیدکنندگان و مسئولین موزه ها فراهم می آورد تابطور کاملا دقیق و موثر، مدیریت فرایندهایی مثل نظارت، نظافت، نگهداري و مدیریت تاسیساتی مثل سیستم هاي گرمایشی، سرمایشی و نوردهی را به صورت یکپارچه انجام دهند .همچنین علاوه بر این توانایی ها و امکانات بسیار زیاد، سهولت در فرمان دادن ، افزایش امنیت و ایمنی را نیز فراهم خواهند ساخت. و در این صورت قابل ذکر است از آنجائیکه تعداد کاربران و ابعاد ساختمان هاي موزه قابل ملاحظه می باشد، لذا استفاده از هر سیستمی که بتواند کاهش مصرف انرژي را به همراه داشته باشد، این ویژگی را خواهد داشت تا علاوه بر آنکه باعث افزایش میزان راحتی کاربران بشود بلکه هزینه هاي سرمایه گذاري انجام شده جهت پیاده سازي را نیز در زمان بسیار کوتاهی باز گرداند .